ચૂંટણી કાર્ડ verification (ફરજિયાત છે)/National Votar verification pogram is compulsory

ચૂંટણી કાર્ડ verification (ફરજિયાત છે)/National Votar verification pogram is compulsoryચૂંટણી કાર્ડ verification (ફરજિયાત છે)/National Votar verification pogram is compulsory


https://youtu.be/AdyrypRi2mo

Gujrati language video Gujrati technical video Gujrati language video and tutorial Technical Gujrati channel NOTE : ALL THE IMAGES/PICTURES SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE RESPECTED OWNERS AND NOT ME. I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWED IN THE VIDEO Kind for information : Copy8right Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Tambahkan Komentar Sembunyikan